Προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2020-02-19

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η    Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ    Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν: του ν. 4270/2014 (Α’143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», του ν. 3861/2010 (Α’112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», του ν. 4013/2011, άρθρο 4 παρ. 3 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,του ν. 4412/2016 (Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει, του Π.Δ. 80/2016 (Α’145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από διατάκτες», την υπ’ αριθμ. 11/15.01.2020 (θέμα 5ο) απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου σχετικά με την έγκριση του σχεδίου διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισμού, την υπ’ αριθ. 8/11.12.2019 (θέμα 1o) απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου περί συγκρότησης των Επιτροπών των διαγωνισμών του Ιδρύματος.

 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

συνοπτικό διαγωνισμό (αρ. διακ. 2/20) με κλειστές προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού εργαστηρίων, αιθουσών διδασκαλίας και γραφείων προσωπικού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α′.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €31.050,00συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (€25.040,32 άνευ Φ.Π.Α. + €6.009,68 Φ.Π.Α. 24% = €31.050,00με το Φ.Π.Α)και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2020 ΣΑΕ 546/2014ΣΕ54600067 «Εξοπλισμός Πανεπιστημίου Μακεδονίας» (ΠΚ 2005ΣΕ04600039), ΚΑΕ 9347.