Προμήθεια πεντακοσίων (500) δίχρωμων αυτοκόλλητων σημάτων μεταξοτυπίας (ΠΕΕ 6/20)


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2020-02-05

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν. 4412/2016, της υπ’ αριθμ. 26/22.01.2020 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, καθώς και της Α/Α 71/23.01.2020 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν έγγραφη προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο για την προμήθεια πεντακοσίων (500) δίχρωμων αυτοκόλλητων σημάτων μεταξοτυπίας, με το logo του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που θα τοποθετηθούν στα αυτοκίνητα των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, με στόχο την εφαρμογή του Κανονισμού του Parking του Πανεπιστημίου και την εύρυθμη λειτουργία του.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εγνατία 156, 2ος όροφος κτηρίου Διοικήσεως) το αργότερο μέχρι τις 05.02.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €200,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (€161,29 άνευ ΦΠΑ + €38,71 ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 1899 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2020 (CPV: 34928470-3 Σήματα).

 Ανάδοχος θα αναδειχθεί εκείνος που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με την προϋπόθεση ότι η προσφορά του θα πληροί τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.