Διακήρυξη αρ. 1/2020 για τη μίσθωση χώρων γραφείων


Η Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών (Ν.Π.Ι.Δ.) προκηρύσσει τον υπ' αριθμ. 1/2020 δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες προσφορές για τη μίσθωση χώρου γραφείων ωφέλιμης συνολικής επιφάνειας περίπου 900 τ.μ. (ήτοι εξαιρουμένων των χώρων στάθμευσης, αποθηκών, χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατύσκαλων, κλπ), με δυνατότητα απόκλισης ± 20%, για τη στέγαση των διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και της Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Το ανώτατο μηνιαίο μίσθωμα δεν δύναται να ξεπερνά το ποσό των 18.000,00 ευρώ μηνιαίως.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη την 12/03/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία θα συνεδριάσει δημόσια στην οδό Εγνατία, αριθμ. 156, Τ.Κ. 546 36, (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Κτίριο ΓΔ, 5ος όροφος, Γραφείο 501). Οι προσφορές υποβάλλονται από της δημοσιεύσεως της παρούσας διακήρυξης στην Εταιρία, μέχρι την ημέρα και ώρα έναρξης του διαγωνισμού. Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει δεκτή προσφορά που θα υποβληθεί μετά τις 10:00 πμ. της ημέρας έναρξης του διαγωνισμού.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης βρίσκεται διαθέσιμο στα γραφεία της Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, οδός Εγνατία 156, ΤΚ 54636, Θεσσαλονίκη (Κτίριο ΓΔ, Γραφείο 501) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας. Κατεβάστε τη διακήρυξη εδώ

 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Θεοφάνης Καραγιώργος
Καθηγητής
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font