Προμήθεια είκοσι (20) απλών αναλογικών τηλεφωνικών συσκευών (ΠΕΕ 8/20)


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2020-02-12

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν. 4412/2016, της υπ’ αριθμ. 28/04.02.2020 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, καθώς και της Α/Α 87/05.02.2020 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν έγγραφη προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο για την προμήθεια είκοσι (20) απλών αναλογικών τηλεφωνικών συσκευών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εγνατία 156, 2ος όροφος κτηρίου Διοικήσεως) το αργότερο μέχρι τις 12.02.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. 

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €450,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (€362,90 άνευ ΦΠΑ + 87,10 ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 1439 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2020 (CPV: 32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές).

Ανάδοχος θα αναδειχθεί εκείνος που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με την προϋπόθεση ότι η προσφορά του θα πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.