Προμήθεια ανταλλακτικού και εργασία έκτακτης επισκευής της κεντρικής μονάδας μικροφωνικού και μεταφραστικού συστήματος PHILIPS LB3500 (ΠΕΕ 9/20)


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2020-02-12

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν. 4412/2016, της υπ’ αριθμ. 28/04.02.2020 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, καθώς και της Α/Α 89/05.02.2020 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν έγγραφη προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο για την προμήθεια ανταλλακτικού και εργασία έκτακτης επισκευής της κεντρικής μονάδας μικροφωνικού και μεταφραστικού συστήματος PHILIPSLB3500 του αμφιθεάτρου τελετώντου ιδρύματος.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εγνατία 156, 2ος όροφος κτηρίου Διοικήσεως) το αργότερο μέχρι τις 12.02.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €1.050,00   συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (€846,77 άνευ Φ.Π.Α. + €203,23 Φ.Π.Α. 24% = €1.050,00 με το Φ.Π.Α) και θα βαρύνει τους ΚΑΕ 0889 [ποσό 282,26 + 67,74 (ΦΠΑ 24%) = €350,00] και 1439 [ποσό 564,52 + 135,48 (ΦΠΑ 24%) = €700,00] του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2020 (CPV: 34913000-0, 50800000-3).

Ανάδοχος θα αναδειχθεί εκείνος που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με την προϋπόθεση ότι η προσφορά του θα πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.