Προμήθεια φιαλών αντισηπτικού χεριών με αλκοολούχο διάλυμα και αντλία έγχυσης (ΠΕΕ 10/20)


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2020-02-17

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν. 4412/2016, της υπ’ αριθμ. 28/04.02.2020απόφασηςτου Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, καθώς καιτης Α/Α88/05.02.2020 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν έντυπη προσφορά για την προμήθεια φιαλών αντισηπτικού χεριών με αλκοολούχο διάλυμα και αντλία έγχυσης για την αντισηψία των χεριών των μελών του Ιδρύματος, σύμφωνα με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

Φιάλες των 500ml με αλκοολούχο διάλυμα και αντλία έγχυσης για αντισηψία χεριών. Το αλκοολούχο διάλυμα θα πρέπει να έχει άδεια από τον ΕΟΦ, περιεκτικότητα αλκοόλης ή μείγματος αλκοολών (αιθανόλη, ισοπροπανόλη ή προπανόλη) με άθροισμα 70% και πιστοποίηση CE.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εγνατία 156, 2ος όροφος κτηρίου Διοικήσεως) το αργότερο μέχρι τις 17.02.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. 

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €500,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 1381 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2020(CPV: 33631600-8 Αντισηπτικά και Απολυμαντικά).

Η οικονομική προσφορά θα δοθεί με τιμή μονάδος για φιάλη των 500ml.

Η τιμή μονάδος χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των Προσφορών.

Η προσφορά θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να δίνεται μόνο σε Ευρώ.

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

Το Πανεπιστήμιο θα προμηθευτεί την μέγιστη ποσότητα μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.