Προμήθεια πλαστικοποιημένων σημάτων με το logo του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και αυτοκόλλητων πλαστικών θηκών (ΠΕΕ 11/20)


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2020-02-27

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν. 4412/2016, της υπ’ αριθμ. 30/17.02.2020 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, καθώς και της  Α/Α 99/17.02.2020 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν έντυπη προσφορά για την προμήθεια αυτοκόλλητων πλαστικών θηκών και πλαστικοποιημένων σημάτων με το logo του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για τοποθέτηση στα παρμπρίζ των οχημάτων των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, με στόχο την εφαρμογή του Κανονισμού Στάθμευσης του Πανεπιστημίου και την εύρυθμη λειτουργία του.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εγνατία 156, 2ος όροφος κτηρίου Διοικήσεως) το αργότερο μέχρι τις 27.02.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €600,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (€483,87 άνευ ΦΠΑ + €116,13 ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 1899 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2020 (CPV: 34928470-3 Σήματα).

 Ανάδοχος θα αναδειχθεί εκείνος που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με την προϋπόθεση ότι η προσφορά του θα πληροί τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.