Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε παραγωγική λειτουργία ενός τηλεφωνικού κέντρου τεχνολογίας IP


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2020-04-03

Υπ’ αριθμ. 3/20 ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε παραγωγική λειτουργία ενός τηλεφωνικού κέντρου τεχνολογίας IP που θα υποστηρίζει προηγμένες ενοποιημένες υπηρεσίες (UC) καθώς και την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση τηλεφωνικών συσκευών τεχνολογίας IP και αντίστοιχων αδειών χρήσης.