Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση άμισθης Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.)


Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις»,

2. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (αρ. συνεδρίασης 14/3.3.2020, θέμα 6ο)

Α Π Ε Υ Θ Υ Ν Ε Ι

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για τη συγκρότηση άμισθης Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) ως συμβουλευτικού οργάνου της Συγκλήτου και των Διοικήσεων των Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για την προώθηση της ισότητας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και σε όλες τις διαδικασίες της ακαδημαϊκής ζωής.

Η ανωτέρω επιτροπή είναι εννεαμελής και αποτελείται από έξι (6) μέλη Δ.Ε.Π., ένα (1) μέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π., έναν (1) διοικητικό υπάλληλο και έναν (1) φοιτητή, με τριετή θητεία.

Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται από τη Σύγκλητο, η οποία συντάσσει πίνακα κατάταξης και τον υποβάλλει ως εισήγηση στη Σύγκλητο. Η Σύγκλητος κατά την επιλογή των μελών λαμβάνει υπόψη το έργο και γενικότερα την συνεισφορά των υποψηφίων στα πεδία της ισότητας των φύλων, της καταπολέμησης των ανισοτήτων και διακρίσεων και της αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση protocollo@uom.edu.gr (Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης) Αίτηση συνοδευόμενη από σύντομη πρόταση υποψηφιότητας (μία παράγραφος για την εκδήλωση του ενδιαφέροντός τους για συμμετοχή στην Επιτροπή) ως προς την ενασχόλησή τους με ζητήματα φύλου και ισότητας, καθώς και το βιογραφικό τους σημείωμα, μέχρι την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020, ώρα 14.00.

Η παρούσα δημοσιεύεται στον ιστότοπο www.uom.gr και στο Διαδίκτυο, Πρόγραμμα Δι@ύγεια, και δημοσιοποιείται μέσω e-mail στην πανεπιστημιακή κοινότητα.

 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δ. ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ