Οδηγίες εφαρμογής της με αρ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ.16838/10-3-2020 ΚΥΑ στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα


Έγγραφο υπ’ αριθμ. 113/12.03.2020 του Υφυπουργού Παιδείας κ. Β. Διγαλάκη, με θέμα: «Οδηγίες εφαρμογής της με αρ.πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ.16838/10-3-2020 ΚΥΑ στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα».


Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου, συνιστά να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να αποφεύγεται η συνάθροιση προσώπων και εφιστά την προσοχή, μεταξύ άλλων, στα κάτωθι:

Γ) Διοικητικές λειτουργίες

«…. Συστήνεται η επικοινωνία των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και των λοιπών ενδιαφερομένων με τις ως άνω υπηρεσίες που γίνεται μέσω τηλεφώνου και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων.  Σε κάθε περίπτωση λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την απρόσκοπτη ενημέρωση και εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων με αποφυγή της συνάθροισης προσώπων.»

Δ)  Λειτουργία οργάνων διοίκησης

«…. Οι συνεδριάσεις των διοικητικών οργάνων (Σύγκλητος, Γενικές Συνελεύσεις, Επιτροπές κ.λπ.) συστήνεται να πραγματοποιούνται με χρήση  συστημάτων τηλεδιάσκεψης.»

Ε)  Ερευνητικές δραστηριότητες

«….Οι ερευνητικές δραστηριότητες των ΑΕΙ δεν αναστέλλονται αλλά αποφεύγεται η συνάθροιση πολλών ατόμων»

 

Από την Πρυτανεία