Προμήθεια φορητών υπολογιστών, σχετικών ηλεκτρονικών συσκευών και εξοπλισμού πληροφορικής


Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει:

(α) του άρθρου 65 της ΠΝΠ της 20ης Μαρτίου 2020 (Α΄68), του εικοστού έβδομου άρθρου της ΠΝΠ της 14ης Μαρτίου 2020 (Α΄64) και του άρθρου 12 της ΠΝΠ της 11ης Μαρτίου 2020 (Α΄55), κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων του ν. 4412/2016, στο πλαίσιο λήψης κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των συνεπειών του COVID-19 και προκειμένου να διασφαλιστεί η εξ αποστάσεως εκπαίδευση προγραμμάτων σπουδών α΄ και β΄ κύκλου του Ιδρύματος καθώς και η εξ αποστάσεως παροχή εργασίας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων των υπαλλήλων του Ιδρύματος    και

(β) της υπ’ αριθμ. 36/24.03.2020 απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου,

καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει ηλεκτρονική προσφορά (μέσω email στη δ/νση tprom@uom.gr) για την προμήθεια φορητών υπολογιστών, σχετικών ηλεκτρονικών συσκευών και εξοπλισμού πληροφορικής, σύμφωνα με το Παράρτημα Α της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι ηλεκτρονικές προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι τις 30.03.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €29.450,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (€23.750,00 άνευ ΦΠΑ + 5.700,00 ΦΠΑ 24%) και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 7123 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2020.