Πρόσκληση σε υποψήφιους διδάκτορες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για την μελέτη του φαινομένου της πανδημίας και των συνεπειών της


Πρόσκληση σε υποψήφιους διδάκτορες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για την μελέτη  του φαινομένου της πανδημίας και των συνεπειών της

Θεσσαλονίκη, Τετάρτη, 22 Απριλίου 2020

Με αφορμή την πανδημία της νόσου του κορωνοϊού 2019 (COVID-19), η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αποφάσισε να προκηρύξει διαγωνισμό με τίτλο «Η έρευνα στην πρώτη γραμμή» συνολικού ποσού μέχρι 10.000 ευρώ, με σκοπό την εκπόνηση και υποβολή ερευνητικών εργασιών που σχετίζονται με την ανάλυση, την ερμηνεία και τις πιθανές συνέπειες του φαινομένου της πανδημίας, από την σκοπιά των ερευνητικών πεδίων τα οποία θεραπεύει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Η Πρόσκληση Υποβολής Ερευνητικών Εργασιών, η οποία αποφασίστηκε κατά την υπ’ αριθμ. 19/15.4.2020 συνεδρίαση της Συγκλήτου, μετά από ομόφωνη αποδοχή σχετικής εισήγησης του Πρύτανη, θα υλοποιηθεί με χρηματοδοτική υποστήριξη από το αυτοχρηματοδοτούμενο έργο με τίτλο «Αναπτυξιακό έργο Πρυτανικών Αρχών Πανεπιστημίου Μακεδονίας» του Ειδικού Λογαριασμού για την Έρευνα (ΕΛΚΕ). Η Πρόσκληση, η οποία θα εκδοθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες  απευθύνεται στους υποψήφιους διδάκτορες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, οι οποίοι θα κληθούν να καταθέσουν σχετική ερευνητική εργασία με καταληκτική ημερομηνία την 31η Αυγούστου 2020.

 Όπως επισημαίνει ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθηγητής Στυλιανός Δ. Κατρανίδης, «απώτερος στόχος της Πρόσκλησης, είναι η κινητοποίηση νέων ερευνητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και η ανακατεύθυνση της ερευνητικής τους δραστηριότητας “στην πρώτη γραμμή”. Δηλαδή στην καταγραφή και αντιμετώπιση με επιστημονικούς όρους των προκλήσεων που επιφέρει η νέα πραγματικότητα της πανδημίας του κορωνοϊού, σε πολιτικό, οικονομικό και τεχνολογικό επίπεδο. Η Πρόσκληση φιλοδοξεί να συγκεντρώσει ένα σύνολο επιστημονικών συνεισφορών που αποτιμούν τις επιπτώσεις της πανδημίας αλλά και σκιαγραφούν τρόπους αντιμετώπισης και υπερκερασμού των δυσμενών επιπτώσεων της».

Το περιεχόμενο της εργασίας πρέπει να έχει πρωτότυπη επιστημονική συμβολή σε θέμα σχετιζόμενο με την πανδημία της νόσου του κορωνοϊού και μπορεί να ανήκει σε ένα από τα κάτωθι Επιστημονικά Πεδία τα οποία θεραπεύει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας:

  • Επιστημονικό Πεδίο 1. Οικονομικές Επιστήμες
  • Επιστημονικό Πεδίο 2. Επιστήμες Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • Επιστημονικό Πεδίο 3. Επιστήμες Πληροφορίας
  • Επιστημονικό Πεδίο 4. Πολιτικές, Κοινωνικές, Ανθρωπιστικές Επιστήμες
    και Τέχνες

Οι εργασίες που θα υποβληθούν, θα αξιολογηθούν από σχετική επιτροπή και τρεις εξ αυτών θα λάβουν χρηματικό έπαθλο. Η επιτροπή αξιολόγησης των επιστημονικών εργασιών αποτελείται από: (α) τον Πρύτανη, (β) τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης, και (γ) τους Κοσμήτορες των Σχολών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η επιτροπή αξιολόγησης δύναται να ζητήσει την συνδρομή ειδικών επιστημόνων με σκοπό την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των επιστημονικών εργασιών, εφόσον κρίνει αυτό απαραίτητο.

Οι αιτήσεις με συνημμένες τις εργασίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση proelke@uom.edu.gr από τον ιδρυματικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (@uom.edu.gr) του υποψήφιου διδάκτορα ως επισυναπτόμενο αρχείο τύπου pdf. Η προθεσμία υποβολής ερευνητικών εργασιών στα πλαίσια της Πρόσκλησης “Η έρευνα στην πρώτη γραμμή” ορίζεται ως η 31η Αυγούστου 2020.