Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Διεθνών Πολιτικών και Νομικών Σπουδών


Προκήρυξη εκλογών / εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβολής υποψηφιοτήτων 

ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ


 

 του Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Διεθνών Πολιτικών και Νομικών Σπουδών»  

του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών 

με τριετή θητεία

 

Η Πρόεδρος

του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

 

Έχοντας υπόψη:

α) τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4485/2017 (Α’ 114)

β) τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 153348/Ζ1 Υ.Α. (ΦΕΚ 3255/Β’ 15.09.2017)

γ) την υπ’ αριθ. 6/4-12-2019 απόφαση συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος  Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών και την υπ’ αριθ. 12/28-1-2020 απόφαση έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

δ) την υπ’ αριθ. 3216/24-2-2020 (τ. Β’ 679/3-3-2020) Απόφαση ίδρυσης Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Διεθνών Πολιτικών και Νομικών Σπουδών» του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και καθορισμού του εσωτερικού του Κανονισμού

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 Εκλογές για την ανάδειξη μέλους του Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος αντιστοίχου γνωστικού αντικειμένου, σε θέση Διευθυντή του Εργαστηρίου Διεθνών Πολιτικών και Νομικών Σπουδών του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών με θητεία τριών (3) ετών που θα εκκινεί από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της σχετικής διαπιστωτικής Πράξης.

  1. Ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020 και ώρα από 10:00 έως 12:00 σε χώρους του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών.
  2. Η εκλογή θα πραγματοποιηθεί κατά το νόμο και σύμφωνα με τις δυνατότητες του ρυθμιστικού θεσμικού πλαισίου περί έκτακτης ανάγκης λόγω Covid -19
  3. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου έχουν όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος με αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο.
  4. Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απαιτούμενη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίων, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από τον επικεφαλής της οικίας ακαδημαϊκής μονάδας παρουσία των ισοψηφισάντων.
  5. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν εγγράφως την υποψηφιότητά τους μέχρι και την Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 και ώρα 14:00, με κατάθεση υπογεγραμμένης αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή, συνοδεία βιογραφικού σημειώματος σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, στη Γραμματεία του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
  6. Η παρούσα Προκήρυξη / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών και να κοινοποιηθεί  σε όλα τα μέλη που υπηρετούν σε θέσεις του Δ.Ε.Π. και μετέχουν στη Συνέλευση του οικείου Τμήματος.