Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής: Προκήρυξη για την πρόσληψη 1 (ενός) ακαδημαϊκού υποτρόφου στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2020-05-27

Η Συνέλευση του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στην αριθμ. 14/11-05-2020 συνεδρίασή της, αποφάσισε την προκήρυξη για την πρόσληψη 1 (ενός) Ακαδημαϊκού Υπότροφου, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) στο παρακάτω γνωστικό αντικείμενο :

Γνωστικό Αντικείμενο : «Ειδικά Θέματα Λογιστικής»

Δείτε όλες τις πληροφορίες της Προκήρυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση υποψηφιότητας για θέση ακαδημαϊκού υποτρόφου.