Συντήρηση ανελκυστήρων και αναβατορίων κλίμακας για αμαξίδιο ΑΜΕΑ


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2020-05-28

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν. 4412/2016, της υπ’ αριθμ. 45/08.05.2020 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, της υπ’ αριθμ. 229/14.05.2020 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για το 2020 και της αριθμ. 4267/18.5.2020 απόφασης του Πρύτανη για έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για το 2021, καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν έντυπη προσφορά για τη δωδεκάμηνη παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης λειτουργίας (άρση των εκάστοτε παρουσιαζόμενων δυσλειτουργιών προκειμένου να διασφαλιστεί 24ωρη ασφαλής, απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του εξοπλισμού) των εννέα (9) ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων και τεσσάρων (4ων) αναβατορίων κλίμακας για αμαξίδιο ΑΜΕΑ του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Οι οικονομικές και τεχνικές προσφορές που θα περιλαμβάνουν τα αναφερόμενα στις επισυναπτόμενες στην παρούσα Πρόσκληση προδιαγραφές, θα πρέπει να κατατεθούν σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπο και απλή φωτοτυπία) στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εγνατία 156, 2ος όροφος κτηρίου Διοικήσεως) το αργότερο μέχρι τις 28.05.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €20.484,80 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (€16.520,00 άνευ Φ.Π.Α. + €3.964,80 Φ.Π.Α. 24% = €20.484,80 με το Φ.Π.Α) και θα βαρύνει τους ΚΑΕ 0879 [ποσό 7.270,00 + 1.744,80 (ΦΠΑ 24%) =€9.014,80] και 1429 [ποσό 9.250,00 + 2.220,00 (ΦΠΑ 24%) = €11.470,00] του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικών ετών 2020 και 2021 (CPV: 50750000-7, 34913000-0).