«Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 290/25-05-2020 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 4418/06-03-2020 Πρόσκληση με ΑΔΑ: 6ΤΑΜ469Β7Ι-5ΘΘ»