Ανακοίνωση Διαβούλευσης


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2020-06-15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ €48.870,97 ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.

 

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Την υπ’ αριθμ. 766/20.02.2018 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ένταξη της πράξης «Πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στην Πολιτιστική Κληρονομιά» με Κωδικό ΟΠΣ 5010680 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 4329/19.07.2019 Πράξη και

β) Την υπ’ αριθμ. 22/14.05.2020 (θέμα 4ο) απόφαση της Συγκλήτου,

καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να συμμετάσχουν σε ανοιχτή, μη δεσμευτική διαδικασία διαβούλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 47 του ν. 4412/2016, για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί των τεχνικών προδιαγραφών των υπό προκήρυξη ειδών, πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

 

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας στο ΕΣΗΔΗΣ.

Λήψη Αρχείων / Downloads