Έκτακτη προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή βλαβών στο σύστημα πυρανίχνευσης λεβητοστασίου


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2020-06-04

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν. 4412/2016, της υπ’ αριθμ. 47/21.05.2020 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου και της υπ’ αριθμ. 230/28.05.2020 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν έντυπη προσφορά για την έκτακτη προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή βλαβών στο σύστημα πυρανίχνευσης λεβητοστασίου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές. [CPV: 35111000-5]

Οι οικονομικές και τεχνικές προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν (σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο κι ένα αντίγραφο) στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εγνατία 156, 2ος όροφος κτηρίου Διοικήσεως) το αργότερο μέχρι τις 04.06.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

Η κατάρτιση της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €1.600,00 + €384,00 (ΦΠΑ 24%) = €1.984,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 1439 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου, οικονομικού έτους 2020.