Ανάκληση των εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Διεθνών Πολιτικών και Νομικών Σπουδών»


ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 

ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

του Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Διεθνών Πολιτικών και Νομικών Σπουδών»

 του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών

 

Έχοντας υπόψη τους υγειονομικούς περιορισμούς που ισχύουν συνολικά αλλά και την ατομική διακινδύνευση της υγείας

αποφασίζουμε

την αναβολή των εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Διεθνών Πολιτικών και Νομικών Σπουδών»  του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, οι οποίες θα διενεργηθούν σύμφωνα με νεώτερη προκήρυξη.

Η ήδη εκδοθείσα προκήρυξη με αριθμ 578/4-5-2020 για την εκλογή Διευθυντή ανακαλείται.

Ο λόγος της ανάκλησης έγκειται στους γενικούς υγειονομικούς περιορισμούς αλλά και στην αδυναμία μετακίνησης ορισμένων εκλεκτόρων. Κατά συνέπεια, κρίνεται σκόπιμο για την εύρυθμη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας η προκήρυξη να επαναδιατυπωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.