Προμήθεια πλεξιγκλάς, διαχωριστικά γραφείων, κολωνάκια οριοθέτησης και κάδους απορριμμάτων (ΠΕΕ 31/20)


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2020-06-03

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν.  4412/2016, της υπ’ αριθμ. 48/28.05.2020 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, της υπ’ αριθμ. 235/29.05.2020 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και του άρθρου τριακοστού έβδομου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄90) για την «Προμήθεια μέσων ατομικής υγιεινής και συλλογικής προστασίας για τις εκπαιδευτικές δομές», καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν έντυπη προσφορά για την προμήθεια σε πλεξιγκλάς, διαχωριστικά γραφείων, κολωνάκια οριοθέτησης και κάδους απορριμμάτων, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές, τα οποία κρίνονται αναγκαία στο πλαίσιο αναδιαμόρφωσης των χώρων της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου που δέχεται πολυπληθές κοινό, ώστε να λειτουργήσει σύμφωνα με τους νέους κανόνες ασφαλείας που έχουν θεσπιστεί λόγω του COVID-19.

 Οι οικονομικές και τεχνικές προσφορές που θα περιλαμβάνουν τα αναφερόμενα στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές, θα πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εγνατία 156, 2ος όροφος κτηρίου Διοικήσεως) ή να αποσταλούν ηλεκτρονικά (tprom@uom.gr) το αργότερο μέχρι τις 03.06.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

 Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας έχει ως εξής: 

(a) 400,00€ άνευ ΦΠΑ + 96,00€ ΦΠΑ 24% = €496,00 (με ΦΠΑ) για το είδος Α (Κινητά ορθογώνια πλεξιγκλάς).

(b) 1.000,00€ άνευ ΦΠΑ + 240,00€ ΦΠΑ 24% = €1.240,00 (με ΦΠΑ) για το είδος Β (Διαχωριστικά γραφείου πλεξιγκλάς σε σχήμα Π).

(c)  240,00€ άνευ ΦΠΑ + 57,60€ ΦΠΑ 24% = €297,60 (με ΦΠΑ) για το είδος Γ (Κολωνάκια οριοθέτησης χώρων και κατεύθυνσης)

(d) 100,00€ άνευ ΦΠΑ + 24,00€ ΦΠΑ 24%= €124,00 (με ΦΠΑ) για το είδος Δ (Κάδοι απορριμμάτων με ρόδες και πεντάλ)

Συνολικός προϋπολογισμός: €2.157,60 με το Φ.Π.Α. 24% (1.740,00€ χωρίς ΦΠΑ + 417,60€ ΦΠΑ 24%). Το ποσό αυτό θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1899.01  του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου, οικονομικού έτους 2020 (CPV: 44112300-1, 34928410-5, 34928480-6 ).

Ανάδοχος θα αναδειχθεί ο υποψήφιος που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, και με την προϋπόθεση ότι η προσφορά του θα πληροί όλους τους απαιτούμενους όρους.