Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου υπ΄ αριθ. E 01/2020 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 3 ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ», προϋπολογισμού 171.000 € (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%) και διενέργειας κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού μέσω ΜΗΜΕΔ


Θεσσαλονίκη, 2 - 6 - 2020

Αρ. Πρωτ.: 320

 

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου υπ΄ αριθ. E 01/2020 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 3 ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ», προϋπολογισμού 171.000 € (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%) και διενέργειας κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού μέσω ΜΗΜΕΔ.

 

 Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας προτίθεται να προκηρύξει ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν.

4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για την εκτέλεση του τεχνικού έργου υπ΄ αριθ. E 01/2020 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 3 ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ», (CPV:45214400-4) συνολικού προϋπολογισμού 171.000 € (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%) για έργα κατηγορίας Α1 τάξης  και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικά και Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο από την Σύγκλητο Ετήσιο Προγραμματισμό Τεχνικών Έργων, Τεχνικών Μελετών-Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (υπ’ αριθ. 19/15-4-2020 απόφαση της Συγκλήτου ΑΔΑ:6ΦΧΒ469Β7Ι-ΕΓΝ) και την υπ' αριθ. 48/28.5.2020 (ΑΔΑ:ΨΘ1Κ469Β7Ι-7ΨΗ) απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου που ενέκρινε την δημοπράτηση του έργου του θέματος. Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τις Πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου, κωδ  ΚΑΕ 0863 για τα έτη 2018-2019 . Το έργο θα εκτελεστεί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη (NUTS GR122).

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας κατ΄ εφαρμογή των ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ4841/29-12-2017 τ. Β’), ΔΝΣ/6703/ΦΝ466/26-01-2018 Εγκύκλιος 2 και ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ466 (ΦΕΚ 1511/2-5-2018 τ. Β’)  αποφάσεων του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού της τεχνικής – επιστημονικής υπηρεσίας της παρ.8 του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.

 Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη. Μ.Ε. Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η επιτροπή του άρθρου 5 της υπ. αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017(ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β’) απόφασης, η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων ΜΗΜΕΔ, είναι τριμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:

1. Α. Καρανικολό, Διπλ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, MSc, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων

2. Καραμπατάκη Φωτεινή, Πτυχ. Πολιτικό Μηχανικό, MSc, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων

3. Τσακιρόπουλο Γιώργος, Διπλ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, MSc, εκτελούντα χρέη Προϊσταμένου Τμήματος Κατασκευών- Συντήρησης, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων

 

Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση. Σας γνωστοποιούμε ότι  η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 9 Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr) , στο γραφείο της  Δ/νσης Τεχνικών Έργων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font