Προμήθεια μουσικών οργάνων


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2020-06-19

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν. 4412/2016, της υπ’ αριθμ.  46/13.05.2020 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου και της υπ’ αριθμ. 210/23.03.2020 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν έντυπη προσφορά για την προμήθεια μουσικών οργάνων για τις ανάγκες του ακαδημαϊκού τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εγνατία 156, 2ος όροφος κτηρίου Διοικήσεως) το αργότερο μέχρι τις 19.06.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €4.163,11 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (€3.357,35 άνευ Φ.Π.Α. + €805,76 Φ.Π.Α. 24% = €4.163,11 με το Φ.Π.Α) και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 7132 του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2020 (CPV 37310000-4).

Λήψη Αρχείων / Downloads