Ανάθεση υπηρεσιών ταχυμεταφοράς


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2020-06-15

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν. 4412/2016, της υπ’ αριθμ. 48/28.05.2020 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου και της υπ’ αριθμ. 233/29.05.2020 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν έντυπη προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο για την ανάθεση υπηρεσιών ταχυμεταφοράς του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπο και απλή φωτοτυπία) στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εγνατία 156, 2ος όροφος κτηρίου Διοικήσεως) το αργότερο μέχρι τις 15.06.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €2.016,13 + 483,87 (ΦΠΑ 24%) = €2.500,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0831 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2020 - CPV: 64110000-0.