Προμήθεια σαράντα (40) τροχήλατων καθισμάτων γραφείου (ΠΕΕ 35/20)


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2020-06-16

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν. 4412/2016, της υπ’ αριθμ. 48/28.05.2020 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου και της υπ’ αριθμ. 236/29.05.2020 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν έντυπη προσφορά για την προμήθεια σαράντα (40) τροχήλατων καθισμάτων γραφείου για τις ανάγκες των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας, και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές.

 Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εγνατία 156, 2ος όροφος κτηρίου Διοικήσεως) το αργότερο μέχρι τις 16.06.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

 Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €5.500,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (€4.435,48 άνευ Φ.Π.Α. + €1.064,52 Φ.Π.Α. 24% = €5.500,00 με το Φ.Π.Α) και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 7111.01 του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2020 (CPV 39111100-4).