Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον δεύτερο κύκλο του Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2020-07-20

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ο.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του δεύτερου (2ου) κύκλου υλοποίησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων» (Master in Human Resource Management, MHRM)». Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτωντης ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το πτυχίο των οποίων έχει αναγνωριστεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και φοιτητές που κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών τους οφείλουν το πολύ μέχρι πέντε (5) μαθήματα και την υποστήριξη της διπλωματικής τους εργασίας (όπου υπάρχει) για να αξιολογηθούν στη β΄ και γ΄ φάση. Οι υποψήφιοι που ανήκουν στην κατηγορία αυτή θα πρέπει να καταθέσουν την τελική αναλυτική βαθμολογία τους όπου θα φαίνεται ότι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και απομένει μόνο η ορκωμοσία, μέχρι την έναρξη των μαθημάτων ή μέχρι εύλογο χρόνο που ορίζει η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ πριν τη διαδικασία αξιολόγησης. Σημειώνεται ότι στη β΄ φάση αξιολόγησης ως βαθμός πτυχίου θα υπολογισθεί ο μερικός Μ.Ο. της αναλυτικής βαθμολογίας, ο οποίος δεν αλλάζει μετά από την κατάθεση της τελικής αναλυτικής βαθμολογίας. Η αποδοχή φοιτητών με τίτλο σπουδών της αλλοδαπής θα γίνεται εφόσον προσκομίσουν την αναγνώριση (ισοτιμία και αντιστοιχία με τμήματα των ελληνικών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων) του τίτλου του πτυχίου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., το αργότερο μέχρι την εγγραφή τους στο ΠΜΣ στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων.

Ο αριθμός φοιτητών που θα εισαχθούν στον 2οκύκλο του ΠΜΣ που θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2020 θα είναι κατ’ ανώτατο όριο σαράντα (40).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. από την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020 έως και την Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

  1. Έντυπη αίτηση (παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία ή μεταφορτώνεται από την ιστοσελίδα του προγράμματος).
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  3. Ευκρινές αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος.
  4. Ευκρινές αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο).
  5. Δύο συστατικές επιστολές.Ενδεικτικό έντυπο συστατικής επιστολής έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.
  6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης. Οι Νέοι Πτυχιούχοι (με εργασιακή εμπειρία έως 12 μήνες) προσκομίζουν αποδεικτικά εμπειρίας εφόσον υπάρχουν.
  7. Πρόσθετα προσόντα (εάν υπάρχουν): Επιστημονικές δημοσιεύσεις και μελέτες, διακρίσεις - βραβεία, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, διδακτορικός τίτλος, μεταπτυχιακός τίτλος, δεύτερο πτυχίο, πτυχίο συμπληρωματικής εκπαίδευσης, μαθήματα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, ειδικά σεμινάρια, γνώση χειρισμού Η/Υ.
  8. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ. Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται και με την κατάθεση πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο, το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ ή πτυχίου από Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ή από επαγγελματικό/ερευνητικό οργανισμό που λειτουργεί με βάση την Αγγλική γλώσσα ή Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας.
  9. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Τα αποτελέσματα αποδεικτικού γνώσης ξένης γλώσσας δύναται να προσκομιστούν μέχρι και 48 ώρες πριν από την ημέρα αξιολόγησης των υποψηφίων. Η ημερομηνία αξιολόγησης θα ανακοινωθεί αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.: Γραφείο 303, 3ος όροφος, Πτέρυγα ΗΘ΄, Πύργος ΟΔΕ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατίας 156, 54636, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310891521 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση hrm@uom.edu.gr.

 

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές ταχυδρομικά (ημερομηνία αποστολής έως τις 20 Ιουλίου 2020).

 

 

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

 

 

Δημήτριος Μιχαήλ

Καθηγητής