«Δικαιολογητικά Κυπρίων Φοιτητών για τη λήψη φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος 2019-2020»


Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα υποβάλλονται από την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020 έως και την Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων https://stegastiko.minedu.gov.gr, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα.

 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο φοιτητής για τον οποίο χορηγείται το επίδομα να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι κάτοχος Ακαδημαϊκής Ταυτότητας σε ισχύ και να είναι και κάτοχος Α.Φ.Μ..

Διευκρινίζεται ότι η υπηκοότητα αφορά μόνο στο πρόσωπο του φοιτητή και όχι στων γονέων ή κηδεμόνων αυτού.

Μετά την ηλεκτρονική αίτηση, οι Κύπριοι φοιτητές/τριες υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία (Φοιτητική Μέριμνα) τα παρακάτω δικαιολογητικά (πρωτότυπα):

1. Φορολογική Βεβαίωση Εισοδήματος 2019

(Τμήμα Φορολογίας, Υπουργείο Οικονομικών) Η φορολογική βεβαίωση εισοδήματος θα πρέπει να προσκομιστεί για όλα τα μέλη της οικογένειας (γονείς, φοιτητή/τρια, ανήλικα αδέλφια)

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος της οικογένειας δεν είναι υπόχρεο σε υποβολή φορολογικής δήλωσης, προσκομίζεται α) φορολογική βεβαίωση με μηδέν υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του υπογράφοντος, όπου θα δηλώνεται ότι το μέλος της οικογένειας δεν είναι υπόχρεο σε φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2019.

 Το οικογενειακό εισόδημα για τους/τις φοιτητές/τριες της Κύπρου που σπουδάζουν στην Ελλάδα δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 30.000 €.

Σε περίπτωση διαζευγμένων γονιών, υποβάλλεται η φορολογική βεβαίωση του γονέα ο οποίος έχει την επιμέλεια του/της φοιτητή/τριας. Μαζί συνυποβάλλεται το διαζευκτήριο και απόδειξη της επιμέλειας των τέκνων.

2. Πιστοποιητικό Ακίνητης Ιδιοκτησίας

(Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας)

Το πιστοποιητικό ακίνητης ιδιοκτησίας κατατίθεται για όλα τα μέλη της οικογένειας (γονείς, φοιτητή/τρια, ανήλικα αδέλφια)

Μαζί με το πιστοποιητικό ακίνητης ιδιοκτησίας υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του/της φοιτητή/τριας δικαιούχου στην οποία θα δηλώνεται ότι η συνολική περιουσία της οικογένειας είναι αυτή που αναφέρεται στο εν λόγω πιστοποιητικό και ότι δεν υπάρχουν στην κατοχή της οικογένειας άλλα ακίνητα σε Ελλάδα και Κύπρο. (συνημμένο pdf)

Το σύνολο των ιδιοχρησιμοποιούμενων και εκμισθούμενων κατοικιών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200τ.μ.

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

(Στο πιστοποιητικό τίθεται η σφραγίδα της Κοινότητας, η υπογραφή και το ονοματεπώνυμο του Κοινοτάρχη)

4. Πιστοποιητικό Μόνιμης Διαμονής (Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης)Το πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής υποβάλλεται για τους γονείς και για τον/την φοιτητή/τρια δικαιούχο.

5. Ηλεκτρονικό Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας στην πόλη φοίτησης

(Τυπώνεται αντίγραφο από την αντίστοιχη ηλεκτρονική πλατφόρμα taxisnet)

 

6. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας τραπεζικού λογαριασμού όπου αποτυπώνεται ο διεθνής αριθμός τραπεζικού λογαριασμού IBAN (27 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες, στον οποίο ο/η φοιτητής/τρια δικαιούχος επιθυμεί η οικονομική ενίσχυση.

 

7.  Υπεύθυνη Δήλωση του/της φοιτητή/τριας δικαιούχου για τη μη είσπραξη του στεγαστικού επιδόματος το ίδιο έτος δεύτερη φορά (συνημμένο pdf)

 

Όλα τα δικαιολογητικά που εκδίδονται στην Κύπρο πρέπει να είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητα της υπογραφής από διπλωματική αρχή (Προξενική θεώρηση) ή να φέρει επισημείωση της σφραγίδας της Χάγης APOSTILL.

  

Η αποστολή των δικαιολογητικών θα γίνεται μόνο ταχυδρομικώς στη διεύθυνση :

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

Εγνατίας 156

Τ.Κ. 546 36

Θεσσαλονίκη