Υπηρεσίες αποδελτίωσης τύπου


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2020-06-29

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν. 4412/2016, της υπ’ αριθμ. 48/28.05.2020 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, της Α/Α 239/10.06.2020 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, καθώς και της αρ. 4565/01.06.2020 απόφασης του Πρύτανη για έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για το 2021, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν έντυπη προσφορά για την ανάθεση υπηρεσιών αποδελτίωσης τύπου για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους συνημμένους ειδικούς όρους.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπο και απλή φωτοτυπία) στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εγνατία 156, 2ος όροφος κτηρίου Διοικήσεως) το αργότερο μέχρι τις 29.06.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €2.419,35 + 580,64 (ΦΠΑ 24%) = €3.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε 0439 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικών ετών 2020 και 2021 - CPV: 72314000-9.