Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Μελέτης του Πολιτισμού, των Συνόρων και του Κοινωνικού Φύλου»


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ / ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

 του Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Μελέτης του Πολιτισμού, των Συνόρων και του Κοινωνικού Φύλου»

 του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών

με τριετή θητεία

 

Η Πρόεδρος

του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

 Έχοντας υπόψη:

α) τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4485/2017 (Α’ 114)

β) τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 153348/Ζ1 Υ.Α. (ΦΕΚ 3255/Β’ 15.09.2017)

γ) την υπ’ αριθ. 25/15-6-2016 απόφαση συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος  Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών και την υπ’ αριθ. 66/21-7-2016 απόφαση έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

δ) την υπ’ αριθ. 5897/29-7-2016 (τ. Β’ 2415/4-8-2016) Απόφαση ίδρυσης Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Μελέτης του Πολιτισμού, των Συνόρων και του Κοινωνικού Φύλου» του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και καθορισμού του εσωτερικού του Κανονισμού

ζ) την αριθμ. 77561/Ζ1/19-6-2020 (ΦΕΚ 2481/22/6/2020 τ. Β’) απόφαση ορισμού της διαδικασίας με ηλεκτρονική ψηφοφορία

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 Εκλογές για την ανάδειξη μέλους του Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος αντιστοίχου γνωστικού αντικειμένου, σε θέση Διευθυντή του Εργαστηρίου Μελέτης του Πολιτισμού, των Συνόρων και του Κοινωνικού Φύλου, του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών με θητεία τριών (3) ετών που θα εκκινεί από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της σχετικής διαπιστωτικής Πράξης.

  1. Ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 καιοι εκλογείς ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμααπό 10:00 π.μ. έως 13:00μ.μ.
  2. Η εκλογή θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονική ψήφο μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ»
  3. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου έχουν όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος με αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο.
  4. Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απαιτούμενη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη ημέρα μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίων, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους
  5. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την υποψηφιότητά τους μέχρι και την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020 και ώρα 14:00, με αποστολή υπογεγραμμένης αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή, συνοδεία βιογραφικού σημειώματος σε ηλεκτρονική μορφή, στη Γραμματεία του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
  6. Η παρούσα Προκήρυξη / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών και να κοινοποιηθεί  σε όλα τα μέλη που υπηρετούν σε θέσεις του Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος.

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ