Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ' αριθμ. 8247/11.05.2020 (ΑΔΑ: ΨΗΦ2469Β7Ι-ΙΧΒ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου "SDK4ED"