Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ' αριθμ. 8248/11.05.2020 (ΑΔΑ: ΨΑ9Ν469Β7Ι-ΦΡΠ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου "SmartCLIDE"