Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας (ΠΕΕ 37/20)


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2020-07-07

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, έχοντας υπόψη, τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν του ν. 3861/2010 (Α′ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», του ν. 4013/2011 (Α′ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων ….», του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», του ν. 4412/2016 (Α′ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει, του ν. 3850/2010 (Α′ 84) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο δέκατο τρίτο της από 20.3.2020 ΠΝΠ (Α΄68) περί των προσόντων του ιατρού εργασίας, του π.δ. 294/1988 (Α′ 138) «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 1568/1985 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων», του π.δ. 16/1996 (Α′ 10) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ», του π.δ. 17/1996 (Α′ 11) «Μέτρα για βελτίωση της ασφάλειας και την υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ & 91/383/ΕΟΚ», του π.δ. 159/1999 (Α′ 157) «Τροποποίηση του π.δ. 17/1996 μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων», του π.δ. 80/2016 (Α′ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από διατάκτες», της υπ’ αριθμ. 216/6.4.2020 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, της υπ’ αριθμ. 3829/8.4.2020 απόφασης έγκρισης αναλήψεων υποχρεώσεων για το επόμενο οικονομικό έτος (2021) από τον Πρύτανη και της υπ’ αριθ. 53/25.06.2020 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου περί επαναπροκήρυξης των υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν έγγραφη προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α′.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό στο ποσό των €5.645,16 + €1.354,83 (Φ.Π.Α. 24%) = €7.000,00 (CPV: 71317210-8) και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0412 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικών ετών 2020 και 2021.

 Κριτήριο αξιολόγησης της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

 Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν (ή να αποσταλούν με courier) σε δύο αντίτυπα (ένα πρωτότυπο κι ένα αντίγραφο) στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εγνατία 156, 2ος όροφος κτηρίου Διοικήσεως) το αργότερο μέχρι τις 07.07.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.