Προκήρυξη εκλογών Κοσμήτορα


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Για το χρονικό διάστημα από 01-9-2020 έως 31-8-2023

και

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την εκλογή Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114)
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ Α΄104)
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ Α΄111)
  4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 77561/Ζ1/19-6-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄2481/22-6-2020) «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.»
  5. Το γεγονός ότι η θητεία της υπηρετούσας Κοσμήτορος λήγει την 31-8-2020
  6. Το αριθμ. ΦΕΚ 578/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./10-10-2018 στο οποίο δημοσιεύτηκε η αριθμ. 783/2-10-2018 πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας περί εκλογής Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών, με ημερομηνία λήξης της θητείας 31-8-2020
  7. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112/13-7-2010) – Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και  πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

1. Εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για θητεία τριών ετών (από 1.9.2020 έως 31.8.2023),

2. Ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020 καιότιοι εκλογείς ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμααπό 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

3. Η εκλογή θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονική ψήφο μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ»

4. Σε περίπτωση που τυχόν χρειασθεί επαναληπτική ψηφοφορία, αυτή θα λάβει χώρα την αμέσως επόμενη ημέρα, Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020, και ώρα 10:00 π.μ. έως 14:00 μ μ..

5. Εκλόγιμοι είναι οι Καθηγητές πρώτης βαθμίδας και Αναπληρωτές Καθηγητές της οικείας Σχολής, πλήρους απασχόλησης, που έχουν υπόλοιπο υπηρεσίας τουλάχιστον τριών (3) ετών και πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων.

6. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την υποψηφιότητά τους μέχρι και την Τετάρτη 8 Ιουλίου (ώρα 14:00) με αποστολή υπογεγραμμένης αίτησης στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (κ. Χρυσάνθη Οικονόμου, email chrisik@uom.edu.gr).  Με την αίτηση υποβολής υποψηφιότητας αποστέλλεται και πλήρες βιογραφικό σημείωμα σε  ηλεκτρονική μορφή καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου κωλύματα εκλογιμότητας.

7.Η παρούσα Προκήρυξη / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών και να κοινοποιηθεί  σε όλα τα μέλη που υπηρετούν σε θέσεις του Δ.Ε.Π. της οικείας Σχολής.

Ο Κοσμήτορας

Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης

Καθηγητής Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

Λήψη Αρχείων / Downloads