Εκλογές αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Μακεδονίας - Ανακοίνωση Πινάκων Εκλογέων


Εκλογές αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Μακεδονίας - Ανακοίνωση Πινάκων Εκλογέων

 

                                                                                           Θεσσαλονίκη 30-6-2020

                                                                                            Αρ.Πρωτ.: 4966


                                                                ΠΡΟΣ:    Όλους τους Διοικητικούς Υπαλλήλους      
                                                                               του Πανεπιστημίου
                                                                               Μακεδονίας                                                                

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση Πινάκων Εκλογέων

ΣΧΕΤ.: α) την αριθ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19-9-1988 (Β' 684) υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί με τις αριθ.
ΔΙΚΠΡ/Φ.80/54/11988/7-12-1988 (Β' 876), ΔΙΔΑΔ/Φ.37/ 165/30179/3-9-1990 (Β' 562),
ΔΙΔΑΔ/Φ.37.9/683/ 19516/26-9-2001 (Β' 1246) και ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1174/οικ.29614/18-11-2016 (Β' 3794) υπουργικές
αποφάσεις,
β) τις διατάξεις της παρ. 6β του άρθρου 159 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει,
γ) Την με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1260/10584 / 18-6-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σχετικά με το υπόψη θέμα σας ενημερώνουμε ότι έχουμε αναρτήσει τους Πίνακες Εκλογέων των διοικητικών υπαλλήλων (μονίμων και ΙΔΑΧ) του Πανεπιστημίου μας, στους πίνακες ανακοινώσεων του ισογείου, του 1ου ορόφου και του 2ου ορόφου, για την εκλογή τεσσάρων (4) αιρετών εκπροσώπων [δύο (2) μονίμων και δύο (2) ΙΔΑΧ] με αντίστοιχους αναπληρωματικούς στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού, κατά τη χρονική περίοδο 2021-2022 και σας παρακαλούμε να γνωρίσετε στην Δ/νση Διοικητικού (Τμήμα Προσωπικού) με αίτησή σας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) ημερών την οποιαδήποτε εσφαλμένη εγγραφή στους πίνακες.

 

                                                                                              Με εντολή Πρύτανη

                                                                                      Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

        της Διεύθυνσης Διοικητικού

 

      Ευθύμιος  Πατσούρης