ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2020-08-18

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

 

Υπό την αίρεση της δημοσίευσης της τροποποίησης του Φ.Ε.Κ. της Επανίδρυσης και του Φ.Ε.Κ. Κανονισμού Λειτουργίας του προγράμματος, το Π.Μ.Σ. στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά προσκαλεί τους υποψήφιους να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στον τρίτο κύκλο σπουδών του προγράμματος που αναμένεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2020.

 

Στον 3ο κύκλο του προγράμματος που θα αρχίσει τον Οκτώβριο του 2020, θα εισαχθούν μέχρι τριάντα πέντε (35) μεταπτυχιακοί φοιτητές.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν το αργότερο μέχρι 18 Σεπτεμβρίου,  ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

α) Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ., (συμπληρώνεται τη φόρμα και πατάτε ΥΠΟΒΟΛΗ).

β)Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ συναφούς Τμήματος και πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων του εξωτερικού.

γ) Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου. Εναλλακτικά μπορεί να κατατεθεί και το Παράρτημα Διπλώματος.

δ) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.

ε) Νόμιμα Επικυρωμένο πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ.  Επιπλέον για το TOEFL τουλάχιστον 87 στο Internet-based test ή Απολυτήριο δευτεροβάθμιας ή Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ) ή Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Οι αλλοδαποί καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΕΙ. Σε περίπτωση που κατέχουν ελληνικό Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή είναι πτυχιούχοι ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος, οι τίτλοι αυτοί επέχουν θέση και πιστοποιητικού επάρκειας της Ελληνικής γλώσσας.

στ) Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα και για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών.

ζ) Αποδεικτικά για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης. Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται με σχετικό πιστοποιητικό ή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα.

η) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

θ) Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ. Οι συστατικές επιστολές είναι εμπιστευτικές και δεν επιστρέφονται στον υποψήφιο.

 

Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά με αποστολή e-mail στη γραμματεία του προγράμματος με θέμα: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Π.Μ.Σ. ΣΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΈΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 2020-2021, και συνημμένα όλα τα δικαιολογητικά σας. Οι συστατικές επιστολές αποστέλλονται απευθείας στο e-mail της γραμματείας mae@uom.edu.gr από το πρόσωπο που συστήνει τον υποψήφιο, χωρίς να παρεμβάλλεται το e-mail του υποψηφίου. Σε περίπτωση που υπάρχουν ήδη συστατικές επιστολές σε έντυπη μορφή σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, αυτές θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά.

 

Μετά την έκδοση των Φ.Ε.Κ. της τροποποίησης της  Επανίδρυσης και του Κανονισμού Λειτουργίας του προγράμματος θα εκδοθεί προκήρυξη για τον 3ο κύκλο σπουδών, στην οποία θα καθορίζεται η τελική προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών και θα επιβεβαιώνεται ο τρόπος αξιολόγησης υποψηφίων. Οι φάκελοι των ενδιαφερομένων που θα έχουν ήδη κατατεθεί θα πρωτοκολληθούν, μετά από έγκρισή τους, και θα συμμετάσχουν στη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων φοιτητών.

 

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης των υπ. φοιτητών, όπως αναφέρονται στον Κανονισμό του προγράμματος είναι:

 

 

      i.          Γενικός βαθμός πτυχίου, με ανώτατο όριο τα σαράντα πέντε (45) μόρια,

    ii.          Σχετικότητα πτυχίου με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., με ανώτατο όριο τα δεκαπέντε (15) μόρια,

  iii.          Προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα, με ανώτατο όριο δέκα (10) μόρια,

  iv.          Ενδεχόμενη επαγγελματική εμπειρία, με ανώτατο όριο δέκα (10) μόρια,

    v.          Προφορική συνέντευξη, με ανώτατο όριο είκοσι (20) μόρια.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στο τηλέφωνο:2310 891-531, e-mail: και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: mae@uom.edu.gr ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Mεταπτυχιακού Προγράμματος στη διεύθυνση http://mae.uom.gr. Η εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού στο γραφείο της γραμματείας, στο Ισόγειο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη.                                                                            

 

                                                                                         Ο Διευθυντής του ΠΜΣ Εφαρμοσμένα Οικονομικά

 

 

 

               Παναγιωτίδης Θεόδωρος

               Αναπληρωτής Καθηγητής