Προμήθεια/επισκευή/αντικατάσταση κατακόρυφων και οριζόντιων περσίδων


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2020-07-14

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν. 4412/2016, της υπ’ αριθ. 53/25.06.2020 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, της υπ’ αριθ. 243/30.06.2020 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για το 2020 και της αριθ. 5001/01.07.2020 απόφασης του Πρύτανη για έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για το 2021, καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν έντυπη προσφορά για τη διετή προμήθεια/επισκευή/αντικατάσταση των κατακόρυφων και οριζόντιων περσίδων σε αίθουσες συνεδριάσεων, αίθουσες διδασκαλίες, εργαστήρια και γραφεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Οι οικονομικές και τεχνικές προσφορές που θα συμπεριλαμβάνουν τα αναφερόμενα στις επισυναπτόμενες στην παρούσα Πρόσκληση προδιαγραφές, θα πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εγνατία 156, 2ος όροφος κτηρίου Διοικήσεως) το αργότερο μέχρι τις 14.07.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €17.914,88 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου, (α) οικονομικού έτους 2020, ως προς τον Κ.Α.Ε. 0879 με το ποσό των €4.000,00 (με το ΦΠΑ 24%) και ως προς τον Κ.Α.Ε. 1439 με το ποσό €5.000,00 (με το ΦΠΑ 24%), και (β) οικονομικού έτους 2021, ως προς τον Κ.Α.Ε. 0879 με το ποσό των €3.936,00 (με το ΦΠΑ 24%) και ως προς τον Κ.Α.Ε. 1439 με το ποσό €4.978,88 (με το ΦΠΑ 24%) (CPV: 45300000-0, 39515430-8).