Υπηρεσία Ελέγχου, Επισκευής και Συντήρησης Αποχωρητηρίων (WC) του Πανεπιστημίου


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2020-07-14

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν. 4412/2016, της υπ’ αριθμ. 53/25.06.2020 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, της υπ’ αριθμ. 244/30.06.2020 απόφασηςανάληψης υποχρέωσης για το 2020 και της αριθμ. 5005/01.07.2020 απόφασης του Πρύτανη για έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για το 2021, καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν έντυπη προσφορά για την Υπηρεσία Ελέγχου, Επισκευής και Συντήρησης Αποχωρητηρίων (WC) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Οι οικονομικές και τεχνικές προσφορές που θα περιλαμβάνουν τα αναφερόμενα στις επισυναπτόμενες στην παρούσα Πρόσκληση τεχνικές προδιαγραφές, θα πρέπει να κατατεθούν σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπο και απλή φωτοτυπία) στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εγνατία 156, 2ος όροφος κτηρίου Διοικήσεως) το αργότερο μέχρι τις 14.07.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:15 π.μ.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €11.994,52 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (€9.673,00 (άνευ Φ.Π.Α). + €2.321,52 (Φ.Π.Α. 24%) = €11.994,52 (με το Φ.Π.Α) και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0878 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικών ετών 2020 (€5.000 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και 2021 (€6.994,52 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).  [CPV: 50760000-0].