ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Για την ανάδειξη ενός/μίας (1) εκπροσώπου του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Για την ανάδειξη ενός/μίας (1) εκπροσώπου
του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)
του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τον αναπληρωτή του/της
από το σύνολο των υπηρετούντων μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού της ακαδημαϊκής μονάδας για την κατά νόμο συμμετοχή του/της στη Συνέλευση του Τμήματος
για το χρονικό διάστημα από 1.09.2020 έως 31.8.2021