Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου του Ε.Ε.Π.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

 Για την ανάδειξη ενός/μίας (1) εκπροσώπου του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)  του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τον αναπληρωτή του/της από το σύνολο των υπηρετούντων μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού της ακαδημαϊκής μονάδας για την κατά νόμο συμμετοχή του/της στη    Συνέλευση του Τμήματος για το χρονικό διάστημα από 1.09.2020 έως 31.8.2021

και

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 Για την εκλογή ενός /μίας (1) εκπροσώπου του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τον αναπληρωτή του/της από το σύνολο των υπηρετούντων μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού της ακαδημαϊκής μονάδας για την κατά νόμο συμμετοχή του/της στη Συνέλευση του Τμήματος

Η Πρόεδρος

του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

α)  τις διατάξεις της παρ. 1δ του άρθρου 21 του ν. 4485/2017 (Α’ 114)

β)  τις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 9 της υπ’ αριθ. 153348/Ζ1 Απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β’ 3255/15.09.2017) και

γ)  τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 10 της υπ’ αριθ. 191014/Ζ1 Απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β’ 3969/13.11.2017)  

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Εκλογές για την ανάδειξη ενός/μίας (1) εκπροσώπου του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τον αναπληρωτή του/της, από το σύνολο των υπηρετούντων μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού της ακαδημαϊκής μονάδας, για την κατά νόμο συμμετοχή του/της στη Συνέλευση του Τμήματος για ετήσια θητεία, ήτοι από 1.09.2020 έως 31.08.2021.

  1. Ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών τη Τρίτη 21 Ιουλίου 2020 και ώρα από 11:00 έως 12:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (335, Κτίριο ΚΖ, 3ος όροφος) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
  2. Η εκλογή θα πραγματοποιηθεί με κάλπη.
  3. Εκλόγιμα είναι τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)που υπηρετούνστο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
  4. Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν εγγράφως την υποψηφιότητά τους μέχρι τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 και ώρα 14:00, με κατάθεση υπογεγραμμένης αίτησης στο Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
  5. Η παρούσα Προκήρυξη – Πρόσκληση να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας  και να κοινοποιηθεί  σε όλα τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)που υπηρετούν στο Τμήμα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ