Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2020-07-16

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει:

 (α) του εικοστού έβδομου άρθρου της ΠΝΠ της 14ης Μαρτίου 2020 (Α΄64) και του άρθρου 65 της ΠΝΠ της 20ης Μαρτίου 2020 (Α΄68), κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων του ν. 4412/2016, στο πλαίσιο λήψης κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των συνεπειών του COVID-19 και προκειμένου να διασφαλιστεί η εξ αποστάσεως εκπαίδευση προγραμμάτων σπουδών α΄ και β΄ κύκλου του Ιδρύματος καθώς και η εξ αποστάσεως παροχή εργασίας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων των υπαλλήλων του Ιδρύματος,

(β) της υπ’ αριθμ. 36/24.03.2020 απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου

(γ) της υπ’ αριθμ. 213/30.03.2020 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης που εκδόθηκε βάσει της υπ’ αριθμ. 38/30.03.2020 Απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου και

(δ) της υπ’ αριθμ. 55/08.07.2020 Απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου σχετικά με τη σκοπιμότητα προμήθειας των συγκεκριμένων ειδών,

καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σύμφωνα με το Παράρτημα Α της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι οικονομικές και τεχνικές προσφορές που θα περιλαμβάνουν τα αναφερόμενα στις επισυναπτόμενες στην παρούσα Πρόσκληση τεχνικές προδιαγραφές, θα πρέπει να κατατεθούν σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπο και απλή φωτοτυπία) στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εγνατία 156, 2ος όροφος κτηρίου Διοικήσεως) το αργότερο μέχρι τις 16.07.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 18.410,00€ + 4.418,40€ ΦΠΑ = €22.828,40 και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 7123 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2020.