Ορισμός Διαχειριστή Πληροφοριακού Συστήματος Εκλογών ZEUS για τη Σχολή ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ


Η Πενταμελής Εφορευτική Επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 65/03-07-2020 Πράξης του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με αντικείμενο τον ορισμό ενός μέλους της Επιτροπής ως διαχειριστή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 77561/Ζ1/22-06-2020 KYA των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας (ΦΕΚ 2481Β).

Ύστερα από διεξοδική συζήτηση μεταξύ των μελών της Πενταμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, ομόφωνα ορίζεται:

ο κ. Ιωάννης Μαυρίδης, Καθηγητής του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τακτικό μέλος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής,

ως Διαχειριστής της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

 

Η Απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής