Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για τις εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα


ΠΡΑΞΗ

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4692/2020 (Α΄111) «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις»
 3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 77561/Ζ1/19-6-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄2481/22-6-2020) «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.»
 4. Την υπ’ αρίθμ. πρωτ. 137/26-6-2020 προκήρυξη εκλογών – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Κοσμήτορα  της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

  Ορίζει

Πενταμελή Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία έχει την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, για την ανάδειξη του Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ως εξής:

 Τακτικά Μέλη 

 1. Βαρελάς Ερωτόκριτος, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
 2. Μιχαηλίδης Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
 3. Φιλιππιάδης Ελευθέριος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
 4. Ακριβούλης Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
 5. Καλλιαρέκου Αικατερίνη, Λέκτορας του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

 Αναπληρωματικά μέλη:

 1. Μαραγκός Ιωάννης Καθηγητής του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
 2. Ζάικος Νικόλαος Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
 3. Χρηστίδης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
 4. Αλιπράντη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
 5. Μπόϊκος Σπυρίδων, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Πρόεδρος της πενταμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ορίζεται ο Καθηγητής  Βαρελάς Ερωτόκριτος  ως το αρχαιότερο μέλος ανώτερης βαθμίδας .