«Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 294/09-07-2020 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 9115/27-05-2020 Πρόσκληση με ΑΔΑ: 6ΩΠΖ469Β7Ι-ΧΔΔ»