Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Κοσμήτορα


ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

 ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 142/8-7-2020 Πράξης του Κοσμήτορα της οικείας Σχολής)

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,
  2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 77561/Ζ1/19-6-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2481/Β/22-6-2020) «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.»,
  3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 137/26-6-2020 Προκήρυξη Εκλογών – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
  4. Την υπ’ αριθμ πρωτ. 140/3-7-2020 αίτηση υποψηφιότητας του κ. Κωνσταντίνου Τσιτσελίκη, Καθηγητή του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών,
  5. Την υπ’ αριθμ. 142/9-7-2020 Πράξη του Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών ορισμού της πενταμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής.

 ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

τον υποψήφιο Κωνσταντίνο Τσιτσελίκη, Καθηγητή του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, κατόπιν εξέτασης των προϋποθέσεων του νόμου και των σχετικών κωλυμάτων εκλογιμότητας, ως εκλόγιμο για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών για την εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική ψηφοφορία, που θα πραγματοποιηθεί τη 16η Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη (10:00–14:00).

 

Ο Πρόεδρος

της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής

 

 

Καθηγητής Ερωτόκριτος Βαρελάς