Ορισμός διαχειριστή της εκλογικής διαδικασίας


ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σήμερα την 9η Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη, η πενταμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ 142/9-7-2020 Πράξη του Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, συνήλθε μέσω τηλεδιάσκεψης, με θέμα τον ορισμό ενός μέλους της ως διαχειριστή της εκλογικής διαδικασίας, βάσει του άρθρου 3 παρ. 2 της υπ’ αριθμ. 77561/Ζ1/19-6-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2481/Β/22-6-2020).

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών της, η πενταμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ομόφωνα

ΟΡΙΖΕΙ

το τακτικό μέλος της πενταμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής Παναγιώτη Μιχαηλίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, ως διαχειριστή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών. 

Ο Πρόεδρος

της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής

Καθηγητής Ερωτόκριτος Βαρελάς