Πρακτικό Εκλογής Κοσμήτορα στη Σχολή Επιστημών Πληροφορίας


Σήμερα, Τρίτη 14 Ιουλίου 2020, ημέρα διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την
ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και
ώρα 14:00 συνεδρίασε η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή με θέμα την έκδοση των
αποτελεσμάτων της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017,
άρθρο 19, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, και την ΚΥΑ με αρ. 77561/Ζ1/22-6-2020 (ΦΕΚ 2481 τ’ Β’), σχετικά με τη διαδικασία ανάδειξης των μονομελών οργάνων των ΑΕΙ μέσω εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο.

Όπως αναλυτικά καταγράφονται στο επισυναπτόμενο πρακτικό καταμέτρησης ψήφων που
εξέδωσε η ηλεκτρονική πλατφόρμα “ΖΕΥΣ”, ο Καθηγητής της Σχολής κ. Αλέξανδρος
Χατζηγεωργίου έλαβε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων και εκλέγεται Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

 

Το Πρακτικό Εκλογής Κοσμήτορα