Πιστοποίηση στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών της ΟΔΕ


Γνωστοποιείται ότι  χορηγήθηκε πιστοποίηση στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματός ΟΔΕ. Στην απόφαση πιστοποίησης του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ αναφέρεται ότι το ΠΠΣ του Τμήματος ΟΔΕ συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του προτύπου ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.