Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για τις εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου ΕΕΠ στη Συνέλευση Τμήματος


ΠΡΑΞΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις της παρ. 1δ του άρθρου 21 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/4.8.2017) περί «Συνέλευσης Τμήματος».
  2. Τις διατάξεις της  αρ. 153348/Ζ1 (ΦΕΚ 3255/Β/15.9.2017) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων περί «του τρόπου διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π… κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/ (Α΄114), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Β. Πρωτ. 191014/Ζ1 Απόφαση του ίδιου Υπουργού (ΦΕΚ 3969/Β/13.11.17).
  3. Την με αριθμ. πρωτ. 144363/Ζ1/1.9.2017 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων με θέμα:  «ζητήματα οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017».
  4. Την με αριθμ. πρωτ. 715/7-7-2020 Προκήρυξη Εκλογών και Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη-εκλογή ενός εκπροσώπου Ε.Ε.Π με τον  αναπληρωτή του από το σύνολο των υπηρετούντων μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού της ακαδημαϊκής μονάδας, για τη συμμετοχή του στη Συνέλευση του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών κατά το χρονικό διάστημα 1-9-2020 έως 31-8-2021.,

Αποφασίζει

 Ορίζει τριμελή (3) Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας τη Τρίτη 21-7-2020 και ώρα από 11:00 έως 12:00 για την ανάδειξη ενός (1) εκπροσώπου Ε.Ε.Π με τον αναπληρωτή του, στη Συνέλευση του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, ως εξής:

 Τακτικά μέλη

  1. Δημητριάδου Δέσποινα, Ε.Ε.Π. Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
  2. Φιλίποβα – Μερτζιμέκη Στεφανία, Ε.Ε.Π. Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
  3. Λάινε Γιάννα, Ε.Ε.Π. Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

Αναπληρωματικά μέλη

  1. Μαμαλούι Σβετλανα, Ε.Ε.Π. Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
  2. Δανιηλίδου Νατρίσα, Ε.Ε.Π. Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
  3. Τρακάδας Αντώνιος, Ε.Ε.Π. Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΟΥ