Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογικής διαδικασίας για την εκλογή κοσμήτορα της ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ


Στη Θεσσαλονίκη, στις 14 Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρες 10:00 έως 14:00, διεξήχθη ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «ΖΕΥΣ», η οποία αναπτύχθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.), για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017, άρθρο 19, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, και την ΚΥΑ με αρ. 77561/Ζ1/22-6-2020 (ΦΕΚ 2481 τ’ Β’).

Τα αποτελέσματα καταμέτρησης ψήφων έχουν ως ακολούθως:

 

Ψηφοφόροι: 35

Σύνολο ψηφοδελτίων: 35

Λευκά: 10

Υποψήφιος Κοσμήτορας

25

Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου

25

 

Με βάση τα ανωτέρω αποτελέσματα, ως Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας, εκτελών χρέη Προέδρου του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής,

εκλέγεται ο κ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Καθηγητής

 

 

Έγγραφο αποτελεσμάτων εκλογής