Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ' αριθμ. 7590/24.04.2020 (ΑΔΑ: ΩΙΨΕ469Β7Ι-Α9Δ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου "ReACT"