Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων Για Τη Θέση Εκπροσώπου Με Τον Αναπληρωτή Του Στη Συνέλευση Του Τμήματος Ε.Κ.Π. Από Το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό(Ε.ΔΙ.Π.) Του Τμήματος Ε.Κ.Π.


ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΚΠ) ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.ΔΙ.Π.) ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠ.

Έχοντας υπόψη:

 1. τις διατάξεις της παρ. 1δ) του άρθρου 21 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).
 2. τις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 9 της υπ’ αριθ. 153348/Ζ1 Απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β’ 3255/15.09.2017).
 3. τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 10 της υπ’ αριθ. 191014/Ζ1 Απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β’ 3969/13.11.2017). 
 1. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 754/6-7-2020 προκήρυξη εκλογών και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη ενός (1) εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)  του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από το σύνολο των υπηρετούντων μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού της ακαδημαϊκής μονάδας για την κατά νόμο συμμετοχή του στη Συνέλευση του Τμήματος  για το χρονικό διάστημα από 1.9.2020  έως 31.8.2021.
  1. Την  υπ' αρίθμ. 5151/09-07-2020 αίτηση υποψηφιότητας του Ιωάννη Λεύκο και την υπ' αρίθμ. 5179/13-7-2020 αίτηση υποψηφιότητας της Αναστασίας Παμπούρη μελών ΕΔΙΠ του τμήματος ΕΚΠ.

 

Ανακηρύσσουμε

Κατόπιν εξέτασης των προϋποθέσεων του νόμου και των σχετικών κωλυμάτων εκλογιμότητας, των παρακάτω υποψήφιων για τη θέση ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του από το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)  του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στη Συνέλευση του Τμήματος  ως εκλόγιμων,  για την εκλογική διαδικασία της 23ης Ιουλίου 2020 και ώρες από 10: 00 έως  12:00 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του τμήματος ΕΚΠ κτίριο ΚΖ στον 4ο όροφο,  

 1. Ιωάννη Λεύκο,  μέλος ΕΔΙΠ του τμήματος ΕΚΠ
 2. Αναστασία Παμπούρη, μέλος ΕΔΙΠ του τμήματος ΕΚΠ.

 

Η παρούσα να δημοσιευτεί,  στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

 

                                         Τα μέλη

 

 1. Βενιαμίν Καρατζόγλου, μέλος Ε.ΔΙ.Π του Τμήματος Ο.Ε. *
 2. Αθανάσιος Τσιρίκας, μέλος ΕΔΙΠ του τμήματος ΕΚΠ.*
 3. Μαριάνθη Καρατσιώρη, μέλος ΕΔΙΠ του τμήματος ΕΚΠ, *

 

 

*Οι  υπογραφές  έχουν τεθεί στο πρωτότυπο το οποίο  φυλάσσεται

   στο αρχείο του Τμήματος ΕΚΠ

 

 

 

Εσωτερική Διανομή

-        Γραφείο Πρυτανείας

-        Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων